گارنتی اصلی به گارانتی هایی گفته میشود که زیر نظر مستقیم اتحادیه صنف فناوران رایانه هستند.

هدف این روش اجرایی حصول اطمینان از ارائه ی خدمات پس از فروش استاندارد توسط شرکت های دارای مجوز از اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در راستای احقاق حق مصرف کننده میباشد. همچنین این روش اجرایی نیز به ایجاد اطمینان از شناسایی، کنترل و حدف ریشه ای خدمات نا منطبق در خصوص ارائه خدمات به مصرف کنندگان می پردازد.

سایت اتحادیه:https://www.itunion.ir/

لیست ارائه دهندگان خدمات تعویض:taviz-garanti-00-07-04.pdf (itunion.ir)